Energetska obnova

NACRT – IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE S DETALJNIM PLANOM ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE

Temeljne odrednice Programa

Obuhvat Programa

Ovaj se Program odnosi na postojeće obiteljske kuće, bez obzira na godinu izgradnje.

Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:

 1. ima najviše tri stambene jedinice;
 2. ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m 2 .

U Programu mogu sudjelovati samo zakonito izgrađene obiteljske kuće.

Ovaj Program u razdoblju od 2019. do 2020. provodi se u dva dijela tj. za dvije ciljne skupine:

 1. Svi građani, vlasnici obiteljskih kuća – prvi dio ovog Programa odnosi se na sve vlasnike obiteljskih kuća u RH bez obzira na njihov socijalni status;
 2. Ranjive skupine građana – drugi dio ovog Programa odnosi se isključivo na ranjive skupine građana u riziku od energetskog siromaštva.

Potrebno je istaknuti da, iako se ovaj Program i njegove izmjene odnose na razdoblje do kraja 2020. godine, postojeći nacrt Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NEKP) za razdoblje od 2021. do 2030. godine predviđa nastavak provedbe Programa i u sljedećem desetogodišnjem razdoblju. Stoga je, na temelju iskustava iz provedbe ovog Programa u 2020. godini, a u skladu s NEKP-om, potrebno osigurati kontinuitet u provedbi energetske obnove OK, što će se ostvariti osiguravanjem sufinanciranja i objavom javnih poziva na godišnjoj razini od strane FZOEU-a u cijelom razdoblju do kraja 2030. godine. Karakteristike budućih javnih poziva definirat će se u novom Programu energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje 2021. do 2030.

1) Provedba javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava građanima

 • FZOEU objavljuje javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava građanima za energetsku obnovu – javni poziv je otvoren do utroška predviđenih sredstava. Pristigle prijave obrađuju se po redoslijedu zaprimanja, a valjanim se smatraju isključivo prijave koje sadrže svu valjanu dokumentaciju.
 • Obavezna dokumentacija za prijavu minimalno uključuje:
  • Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat i detaljnu ponudu izvođača radova za provedbu mjera specificiranih u izvješću o energetskom pregledu. Navedenim dokumentima potvrđuje se zadovoljavanje tehničkih uvjeta propisanih u javnom pozivu;
  • U slučaju ugradnje fotonaponskih sustava, potreban je glavni projekt, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br.112/17,34/18,36/19 i 98/19);
  • Fotodokumentaciju postojećeg stanja;
  • Dokaze o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine – vrste ovih dokaza detaljno se raspisuju u javnom pozivu.

Detaljan sadržaj dokumentacije za prijavu na poziv bit će propisan u tekstu javnog poziva.

 • Za sve pravovremeno pristigle i valjane prijave, FZOEU donosi odluke o sufinanciranju te odluke i ugovore o sufinanciranju šalje korisnicima u roku od 45 dana od dana zaprimanja prijave.
 • Korisnik potpisuje ugovor o sufinanciranju u propisanom roku i vraća ga FZOEU-u.

3. korak: izvođenje radova i plaćanja

 • Izvođač radova izvodi ugovorene radove energetske obnove.
 • Energetski certifikator provodi završni energetski pregled, izrađuje izvješće o završnom energetskom pregledu te izdaje energetski certifikat nakon obnove. U slučaju ugradnje fotonaponskih sustava, koja se izvršava prema glavnom projektu, potrebno je osigurati stručni nadzor sukladno Zakonu o gradnji. Završnim izvješćem nadzornog inženjera potvrđuje se izvedba radova u skladu s glavnim projektom. Navedeni dokumenti predstavljaju sastavni dio obvezne dokumentacije za isplatu sredstava.
 • Korisnik dostavlja FZOEU-u svu dokumentaciju za isplatu sredstva, koja se detaljno propisuje u javnom pozivu, u skladu s propisima FZOEU-a.
 • Rok za provedbu energetske obnove i dostavu dokumentacije za isplatu sredstva je 12 mjeseci od potpisivanja ugovora o sufinanciranju.
 • FZOEU utvrđuje potpunost dokumentacije za isplatu te isplaćuje sredstva korisniku u roku 30 dana od primitka potpune dokumentacije za isplatu. FZOEU također zadržava pravo provedbe terenske kontrole izvedenih radova energetske obnove prije isplate sredstava i uskrate isplate sredstava ukoliko se utvrdi da energetska obnova nije izvedena u skladu s dokumentacijom za prijavu. FZOEU može sredstva uplatiti izravno izvođaču radova temeljem Ugovora o ustupanju potraživanja (cesija), što se pobliže definira u javnom pozivu.

—> VIŠE NA mgipu.gov.hr

Maksimalni iznosi opravdanih troškova i bespovratnih sredstava po mjerama

Aktivnost energetske obnove Maksimalno dozvoljena jedinična cijena [kn/m 2 ] Maksimalni iznos opravdanog  roška [kn] Stopa sufinanciranja [%] Maksimalni iznos sufinanciranja po javnom pozivu [kn]
Toplinska izolacija vanjske ovojnice

 

Vanjski zid 350,00 100.000,00 60% 60.000,00
Ravni krov 500,00
Kosi krov 140,00
Pod 500,00
Zamjena vanjske stolarije 2.500,00 100.000,00 60% 60.000,00
Sunčani toplinski sustavi / 36.250,00 60% (samo u kombinaciji s barem jednom mjerom na vanjskoj ovojnici) 21.750,00
Kotlovi na sječku/pelete / 36.250,00 21.750,00
Dizalice topline 11 / 48.750,00 29.250,00
Fotonaponski sustavi / 91.250,00 54.750,00

Maksimalni iznos sufinanciranja može se ostvariti ako se provedu sve sljedeće aktivnosti:

 • Toplinska izolacija vanjske ovojnice
 • Zamjena vanjske stolarije
 • Ugradnja najaviše dva sustava OIE.

Taj maksimalni iznos sufinanciranja kojega je moguće ostvariti iznosi, u skladu s Tablicom 6-1, iznosi 204.000 kn.

2) Organizacija provedbe Programa za ranjive skupine građane

Obavezna dokumentacija za prijavu minimalno uključuje:

 • Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat i detaljnu ponudu izvođača radova za provedbu mjera specificiranih u izvješću o energetskom pregledu – ovim dokumentima mora se potvrditi zadovoljavanje tehničkih uvjeta propisanih u javnom pozivu;
 • Fotodokumentaciju postojećeg stanja;
 • Dokaze o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine – vrste ovih dokaza detaljno se raspisuju u javnom pozivu;
 • Dokaze o socijalnom statusu: presliku rješenja o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu;
 • Preporuku nadležnog centra za socijalnu skrb da je prijavitelj među prioritetnom skupinom primatelja zajamčene minimalne naknade, prema kriterijima utvrđenim u naputku MDOMSP-a.

Detaljan sadržaj dokumentacije za prijavu na poziv biti će propisan u tekstu javnog poziva.

 • Za sve pravovremeno pristigle i valjane prijave, FZOEU donosi odluke o sufinanciranju te odluke i ugovore o sufinanciranju šalje korisnicima u roku od 45 dana od dana zaprimanja prijave.
 • Korisnik potpisuje ugovor o sufinanciranju u propisanom roku i vraća ga FZOEU-u.

4.2.2. Stopa sufinanciranja i maksimalni iznosi sufinanciranja za ranjive skupine građana ugrožene energetskim siromaštvom

S obzirom da se ovaj dio Programa provodi za najranjivije skupine građana, koji nemaju vlastitih sredstava za zatvaranje financijske konstrukcije projekta energetske obnove, stopa sufinanciranja koja će se primjenjivati jest 100%, što je u skladu s preporukama i drugih studijskih analiza . Pri tome, opravdani troškovi za ovu skupinu građana uključuju:

 • Energetski pregled i izradu energetskog certifikata prije i nakon energetske obnove i tehničku pomoć prijaviteljima;
 • Opremu i radove za provedbu mjera poboljšanja energetske učinkovitosti na vanjskoj ovojnici (toplinska izolacija i zamjena vanjske stolarije) te za uvođenje jednog sustava za korištenje OIE (npr. kotla na drvnu sječku/pelete).

Maksimalni iznosi sufinanciranja za radove i opremu odgovaraju maksimalnim iznosima opravdanog troška prema Tablici 3-1 iz poglavlja 3.3, što znači da maksimalno sufinanciranje iznosi 236 250 kn za toplinsku izolaciju elemenata ovojnice i za zamjenu vanjske stolarije i ugradnju jednog sustava za korištenje OIE (očekuje se da će to većinom biti kotlovi na drvnu sječku/pelete). Pri tome, maksimalni opravdani trošak za mjere na vanjskoj ovojnici ne može biti veći od 1 000 kn/m 2 GBP-a, a za sustav koji koristi OIE ne može biti veće od 36 250 kn.

Tehnički uvjeti u ovog dijelu Programa moraju biti isti kao u dijelu za sve ostale građane.

—> VIŠE NA mgipu.gov.hr

Kontakti

A Mikulići 112/E, Zagreb | M 098 203 019 | M 091 3736 771 | E 11aprojekt1@gmail.com